Wat kan SVU voor U betekenen


Wat kan SVU voor U betekenen.


Doelstelling

Ieder uitzendbureau heeft het onvoorwaardelijke recht om NEN 4400 gecertificeerd te kunnen worden tegen een aanvaarbare prijs.


Voor uitzendkrachten is het van belang te weten dat zij voor een bonafide werkgever werken.


SVU streeft ernaar dat alle deelnemers blijvend voldoen aan alle wettelijke regels die voor hen gelden.

SVU certificeert hen die volledig en blijvend voldoen aan de richtlijnen die betrekking hebben op de administratievoering van de onderneming en daarbij de tijdigheid, juistheid en volledigheid in acht nemen.

SVU controleert regelmatig of alle deelnemers aan SVU aan het gestelde in de voorgaande punten blijvend voldoen. SVU plaatst alle deelnemers die voldoen aan de bovengenoemde punten op haar openbare SVU register.


De volgende wetten zijn direct van belang voor uitzendkrachten en hebben daardoor directe invloed op de werkzaamheden van de deelnemers:


Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (wml)

Wet op de indentificatieplicht (WID)

Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)

Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga)

Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)


SVU screent haar toekomstige deelnemers die voor de NEN 4400 norm gecertificeerd wensen te worden als volgt:

  • Eisen aan de identificatie van de onderneming.
  • Eisen aan de administratie.
  • Eisen aan de personeelsadministratie.
  • Eisen aan de loonadministratie.
  • Eisen aan de financiële administratie.
  • De juiste inrichting en uitvoering van de documentcontrole van niet EU ingezetenen die in Nederland arbeid gaan verrichten.


SVU is dus opgericht om zowel inleners als MKB uitleners van dienst te zijn door de risico’s die verbonden zijn aan het inhuren van arbeidskrachten te minimaliseren. Onze dienstverlening is gerelateerd aan de specifieke geaardheid in omvang, volume en financiële draagkracht van MKB uitleners. SVU regelt de beperking van de inlenersaansprakelijkheid, dat wil zeggen het verhaalrisico van premie- en belastingafdracht op organisatie die arbeidskrachten inlenen van uitleners.


De controles en toetsing van de gegevens dienen naar het oordeel van de SVU tot de slotsom te leiden dat de uitlener tijdig en volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan en dat overigens geoordeeld kan worden dat er geen grond is om te betwijfelen dat de betrokken uitlener ook in de nabije toekomst aan deze verplichtingen zal voldoen.


SVU screent doormiddel van de externe accountant mits RA / AA.

De inspectie-instellingen (I.I.) die voor SVU de screeningen uitvoeren zijn Register Accountants (RA) of Accountants Administratieconsulenten (AA). Beiden verrichten hun werk onder de werkingssfeer van het Klacht-en Tuchtrecht voor Accountants.

Raadpleeg zonodig de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountant.


Door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountant, hierna te noemen NBA,

waar alle accountants zijn aangesloten, te betrekken bij de tot standkoming van de SVU NEN 4400 checklist, is borging van de kwaliteit verzekerd.
Copyright. 1998 - 2017 Stichting Vertrouwde Uitleners. All rights reserved.