WKA

WKA = Wet Ketenaansprakelijkheid.

 

Kort gezegd komt het erop neer dat via deze wet is geregeld dat indien een uitzendbureau of uitlener niet aan zijn afdrachtverplichtingen jegens de belastingdienst voldoet, de belastingdienst de inlener van arbeidskrachten hiervoor kan aanspreken zodat alsnog aan deze betalingsverplichting wordt voldaan.


Na conformering aan de WKA-verklaringen van de Belastingdienst, verstrekt SVU periodiek verklaringen van goed betalingsgedrag aan de deelnemers. Dit betekent dat de SVU elke maand een Verklaring van Goed Betalingsgedrag uitdeelt tegenover de belastingdienst (Verklaring Betalingsgedragloonbelasting /Premievolksverzekering) de z.g.n. WKA-verklaring.

 

SVU tracht door stringente controle van de bij haar aangesloten uitleners / uitzendbureaus toezicht te houden op het regelmatig voldoen aan hun afdrachtverplichtingen. Op die wijze tracht SVU dit risico voor de inlener te minimaliseren; terwijl aan de hand van de jaarlijkse accountantscontrole kan worden vastgesteld of ervan kan worden uitgegaan of ook in de nabije toekomst door de bij de SVU aangeslotenen aan deze verplichtingen zal kunnen worden voldaan.


Copyright. 1998 - 2017 Stichting Vertrouwde Uitleners. All rights reserved.